วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Special Online ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD) on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าวจัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD Ministers) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และคณะผู้แทน จากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีระเบียบวาระสำคัญในการอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือในการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Joint Statement of the ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในการตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากไร้ กลุ่มคนชายขอบในสังคม โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการและผลักดันในประเด็นต่อไปนี้ 1. สร้างหลักประกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ด้วยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่เพียงพอ 2. ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้นักสังคมสงเคราะห์ 4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับชาติและความร่วมมือระหว่างสาขาในระดับอาเซียน 5. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณาการและครอบคลุม 6. ยึดมั่นที่จะพัฒนาแผนงานและมาตรการต่อเนื่องที่ผนวกรวมประเด็นคนพิการ คำนึงถึงมิติชายหญิง ตระหนักถึงมิติด้านอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของเด็ก และ 7. ยกระดับเทคโนโลยีและตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการประเด็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลทั้งภายในและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการลดผลกระทบจากโรคระบาดต่อกลุ่มเปราะบาง
ในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึงมาตรการของรัฐบาลไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้
1. มาตรการด้านการเงิน รวมถึง การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวนประมาณ 6.8 ล้านคนได้แก่ เด็กแรกเกิด-6 ปี ประมาณ 1.4 ล้านคน ผู้สูงอายุ ประมาณ 4.1 ล้านคน และคนพิการ ประมาณ 1.3 ล้านคน โดยจ่ายเงินให้คนละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน การจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงิน 1,000 บาท การพักชำระหนี้เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา 1 ปี การพักชำระหนี้ที่อยู่อาศัย ระยะเวลา 3 เดือน โดยการเคหะแห่งชาติ และการลดดอกเบี้ยการรับจำนำของสำนักงานธนานุเคราะห์จาก 0.5 % เหลือ 0.125 % ต่อเดือน
2. มาตรการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย ได้แก่ การให้ที่พักอาศัยและอาหารฟรีสำหรับคนไร้บ้าน และการประกาศนโยบายให้สถานสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง พม. เป็นพื้นที่ปลอดการติดเชื้อ COVID-19
3. มาตรการเชิงรุก (Outreach Schemes) รวมถึง การดำเนินโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” “MSDHS Leaves No One Behind” ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” “All Vulnerable Groups in Communities are Accounted for with Por Mor’s Initiative” โดยลงพื้นที่สำรวจชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 286 ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชน การจัดทำหลักสูตรอาชีพระยะสั้น Online เผยแพร่ผ่าน YouTube และการให้คำปรึกษาและบริการส่งต่อผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300
4. มาตรการความร่วมมือทางสังคม (Social Solidarity Schemes) ซึ่งรวมถึง โครงการ PPP โดยร่วมกับรัฐสภาไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และกลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป ผลิตหนังสือการ์ตูน “KnowCovid” เพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคผ่านสื่อการ์ตูนที่เข้าใจง่าย การร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ในการผลิตและส่งมอบหน้ากากผ้า Face Shields และเจลล้างมือ สำหรับหน่วยงานและประชาชน