เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม “Towards Gender-Responsive COVID-19 Recovery: Experiences from Asia and the Pacific” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประชุมนี้จัดโดย UN Women เพื่อเป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 และประเด็นด้านความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เกาหลีใต้ บังคลาเทศ ฟิจิ เมียนมา และออสเตรเลีย ในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมแบ่งปันการดำเนินการของไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการบูรณาการประเด็นด้านความเท่าเทียมทางเพศให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการต่างๆ  รวมไปถึงการเน้นย้ำมาตรการเร่งด่วน และการ่วมมือที่ดีระหว่างไทยกับหน่วยงานสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง