เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก และ ดร.รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) พร้อมด้วย ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก สมัยพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการระดับประเทศในการคุ้มครองและป้องกันสำหรับสตรีและเด็กที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยงจากความรุนแรงในครอบครัว ในช่วงการระบาดของ COVID-19 (ACWC Special Online Meeting on the Protective and Preventive Measures for Women and Children at Risk of Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic) ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Zoom จัดโดย สำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทน ACWC จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ผู้แทนประเทศไทยได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองเด็กและสตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19