กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ว
ิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ธันวาคม 2562

เพื่อปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63
โดยสามารถส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreignaffairmso@gmail.com

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
https://www.m-society.go.th/home.php หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

หรือ Facebook Fanpage กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
https://www.facebook.com/MSDHSForeignAffairsDivision

หรือ ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและใบสมัคร.pdf