วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โดยมีระเบียบวาระสำคัญในการพิจารณา ประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ร่วมหารือความคืบหน้าการผลักดันเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และครั้งที่ ๓๕ รวมถึง พิจารณายกร่างระเบียบวาระการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ มีคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ และผู้แทน รวม ๔๐ คน จาก ๒๑ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม