กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่มารายงานตัวและไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ได้ยื่นเอกสารการ สมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)นำเอกสารการสมัครฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศภายในวันที่ รายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู็มีสิทธิสัมภาษณ์ได้ที่ลิ้งค์และ QR code ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้ 
https://goo.gl/qF1Mey