เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนครั้งที่ 2 และการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังเครือข่ายภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ให้มีความเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคตของอาเซียนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ในปี ๒๕๖๒
 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การศึกษาดูงาน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายจากวิทยากรต่างๆ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี ๒๕๖๒” “ทิศทางของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน และการขับเคลื่อนแผนงานอื่นๆ ที่ไทยมีวาระเป็นประธาน” การเสวนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์หรือผลลัพธ์สำคัญที่หน่วยงานต้องการผลักดันในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒” และการปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานอาเซียน จำนวน ๑๐๙ มาตรการ
 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 80 คน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
การศึกษาดูงาน ณ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
การบรรยาย เวทีเสวนา และการปฏิบัติการกลุ่มย่อย
 
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายและสไลด์นำเสนอ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง หรือเข้าไปยังลิ้งค์ http://tiny.cc/p6suvy