วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสาขาต่างๆ ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการในครึ่งปีแรก และจะดำเนินการในครึ่งปีหลัง รูปแบบการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ปฏิทินการจัดประชุมรายสาขาในปี 2562 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับเสาในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมกว่า 50 คน