วันนี้ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองทางสังคม การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ และกลยุทธ์ที่ดี เพื่อผลักดันให้มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินภายในประเทศ ด้านการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องไชน่า ชั้น ๑๒ โรงแรมไพร์ม โฮเท็ล เซ็นทรัลสเตชั่น หัวลำโพง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมทั้งในระดับอาเซียนและในระดับประเทศ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาแนวทางการพัฒนาสู่ฐานการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินภายในประเทศด้านการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านชินชัย ชี้เจริญ อดีตที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม บรรยาย เรื่อง “การคุ้มครองทางสังคมในอาเซียน” และนายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองทางสังคม บรรยาย เรื่อง “การคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาสู่ฐานการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของไทย” นอกจากนี้ ยังได้มีการปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีด้านการคุ้มครองทางสังคม และร่วมจัดทำแผนในการผลักดันให้มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินภายในประเทศด้านการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ต่อไป