กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางและกระบวนการพหุสาขาระดับภูมิภาคในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ  ห้องพัชราวดี ๑ – ๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการให้ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการจัดทำแนวทางและกระบวนการพหุสาขาระดับภูมิภาค ในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนและนำแนวทางและกระบวนการพหุสาขาระดับภูมิภาคดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน พม. ในจังหวัดที่ติดชายแดนหรือมีปัญหาการค้ามนุษย์ หน่วยงานภาครัฐของไทย หน่วยงานภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวน ๘๘ คน ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ท่านวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ บรรยาย เรื่อง “อาเซียนกับการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งได้กล่าวถึงผลงานสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย คือ การผลักดันให้โครงการดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในแผนงานระยะ ๕ ปี ของ ACWC นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้แก่
– นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด
– นางเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
– คุณโชติกา เครือมณี นักวิชาการอิสระด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
– นายชนะชัย วรรณษา นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
– ดร.อภิรดี เทียนทอง รองผู้อำนวยการ โครงการเพื่อต่อสู้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยฯ วินร็อก อินเตอร์เนชั่นแนล
-นางอังคณา หอมหวล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายประสานการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ และ
– นางสาวภูษา ศรีวิลาศ นักวิชาการอิสระ ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองเด็ก
ในการร่วมการอภิปราย “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น ที่มีต่อแนวทางและกระบวนการพหุสาขาระดับภูมิภาค ในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก” ใน ๖ ขอบเขต ดังนี้
– ขอบเขตที่ ๑ : นิยามและการคัดแยกผู้เสียหาย
– ขอบเขตที่ ๒ : การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
– ขอบเขตที่ ๓ : มาตรการพิเศษสำหรับผู้เสียหาย-พยาน
– ขอบเขตที่ ๔ : มาตรการพิเศษและมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
– ขอบเขตที่ ๕ : การเข้าถึงการเยียวยา
– ขอบเขตที่ ๖ : การส่งกลับ การฟื้นฟู และการนำกลับคืนสู่ชุมชน