เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองทางสังคม การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดี เพื่อผลักดันให้มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินภายในประเทศด้านการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มมากขึ้น

เอกสารประกอบการบรรยาย นพ.ถาวร  สกุลพาณิชย์

SPF Thailand Context

เอกสารประกอบการบรรยาย นายชินชัย ชี้เจริญ

การคุ้มครองทางสังคมในอาเซียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปฏิญญาอาเซียนการคุุ้มครองทางสังคม

การคุ้มครองทางสังคม โดย ดร.วโรทัย

.Social Protection ILO