วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของอาเซียนให้แก่เครือข่ายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนอาเซียน เกิดเป็นพลังทางสังคมในการส่งเสริมบทบาทนำของไทยในเวทีอาเซียน และใช้โอกาสในการเป็นประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐของไทยภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน  โดยประธานในพิธีเปิดได้กล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านอาเซียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาและภาคประชาสังคม ที่จะร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันดำเนินงานด้วยความรู้สึกอย่างฉันท์มิตร เพื่อให้งานราบรื่น มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายและประชาชน และเครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันการทำงานและเตรียมการในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ต่อไป