เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางและกระบวนการพหุสาขาระดับภูมิภาค ในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

ไฟล์ pdf

แนบ1_ร่างACWC ACTIP Guidelines_Eng

แนบ1_ร่างACWC ACTIP Guidelines_Eng_ติดตามการเปลี่ยนแปลง

แนบ1_ร่างACWC ACTIP Guidelines_TH

แนบ1_ร่างภาคผนวกAnnex_ACWC_ACTIP Guidelines_Eng

แนบ1_ร่างภาคผนวกAnnex_ACWC_ACTIP Guidelines_TH

แนบ2_คำแนะนำในการพิจารณาร่างฯ_EN

แนบ2_คำแนะนำในการพิจารณาร่างฯ_TH

แนบ3_รายละเอียดโครงการ

แนบ4_ร่างกำหนดการ     

แนบ5_แบบตอบรับผู้เข้าร่วม

แนบ5_แบบตอบรับวิทยากร

ไฟล์ word

แนบ1_ร่างACWC ACTIP Guidelines_Eng

แนบ1_ร่างACWC ACTIP Guidelines_Eng_ติดตามการเปลี่ยนแปลง

แนบ1_ร่างACWC ACTIP Guidelines_TH

แนบ1_ร่างภาคผนวกAnnex_ACWC_ACTIP Guidelines_Eng

แนบ1_ร่างภาคผนวกAnnex_ACWC_ACTIP Guidelines_TH

แนบ2_คำแนะนำในการพิจารณาร่างฯ_EN

แนบ2_คำแนะนำในการพิจารณาร่างฯ_TH

แนบ3_รายละเอียดโครงการ

แนบ4_ร่างกำหนดการ

แนบ5_แบบตอบรับผู้เข้าร่วม

แนบ5_แบบตอบรับวิทยากร