ประกาศรับสมัครงาน

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดการรับสมัคร:
รับสมัคร:
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์:
วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สอบสัมภาษณ์:
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้สอบได้ลำดับสำรอง: กำหนดในภายหลัง

การรับสมัคร:
ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๓๔ อาคาร ซี พี ทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๔ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๙๐๙๕ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ aseanmso@gmail.com โดยหมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.


Download

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร (DOC)
ใบสมัคร (PDF)