ผลงานผู้แทนไทย ด้านสิทธิสตรีใน ACWC นางกานดา วัชราภัย
ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีใน ACWC
นางกานดา วัชราภัย
เป็นผู้มีบทบาทสูงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย อาทิ
1. การปฏิบัติหน้าที่ประธาน ACWC เป็นระยะเวลา 3 ปี
2. การจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อสตรี เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา
3. การมีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก

************************************************************

Madam Kanda Vajrabhaya’s roles and contributions to the ACWC have been prominent, which include the following:
1. Chairperson of ACWC for 3 consecutive years.
2. The Development of Violence against Women Campaign Project which has been conducted annually since 2012.
3. Active role in the development of the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women and the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children.