เอกสารการบรรยาย
การพัฒนาสังคม : สถานการณ์สังคมโลกกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC เพื่อขับเคลื่อนอาเซียน
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

Download เอกสาร