เอกสารการบรรยายมิติสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขับเคลื่อนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
โดย ท่านไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ASCC เพื่อขับเคลื่อนอาเซียน
ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

Download เอกสาร