ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล (ASEAN Declaration of the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025)

ที่ประชุมร่วมลงนามเพื่อรับรองปฏิญญาฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 ในเดือนเมษายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยปฏิญญาฯ ฉบับนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคราชการพลเรือน เพื่อเป็นกำลังในการช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นกระแสหลักในนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนอันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2016-2025 การร่วมลงนามในปฏิญญาฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานภาคราชการพลเรือน เพื่อให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 บรรลุผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนของประชาคมอาเซียน ผ่านการทำงานของภาคราชการที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และธรรมาภิบาล

ข้อมูล www.thaigov.go.th