สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  ถวายตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   เมื่อวันพุธที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงช่วยส่งเสริมการปฏิรูประบบยุติธรรม อีกทั้งยังทรงสนพระทัยเป็นพิเศษเกี่ยวกับประเด็นเรือนจำ โดยเฉพาะเรือนจำทัณฑสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิง

ทั้งนี้ ปัจจุบัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังได้ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาประจำประเทศไทย และประจำประเทศออสเตรียด้วย

ที่มา : CH7 News