การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2568
(The ASCC Attendant Document for ASEAN Community Vision 2025)
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพรวมเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
วิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่