เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาโดยเฉพาะมิติการพัฒนาด้านสังคม ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ (ซี แอล เอ็ม วี) และในพื้นที่ของอาเซียนที่ถูกทอดทิ้งและด้อยพัฒนา