กลไกการดำเนินงานอาเซียนในประเทศ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมมีมติแต่งตั้งไว้ รวมทั้งให้ยุบรวมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เข้ากับคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เนื่องจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 รับทราบแนวทางการทบทวนกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการในกรอบอาเซียน โดยให้นำคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน กลับมาเป็นกลไกหลักในเรื่องนี้ เนื่องจากอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2558 จึงถึอว่าภารกิจของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

และต่อมาได้มีคำสั่งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ต่างๆ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ดังนี้

1) คณะอนุกรรมการประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและท่าทีของไทยในการดำเนินความร่วมมือภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

2) คณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และท่าทีของไทยในการดำเนินความร่วมมือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3) คณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และท่าทีของไทยในการดำเนินความร่วมมือภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

4) คณะอนุกรรมการกฎหมายรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดติดตามการออก/แก้ไขกฎหมายอนุมวัติการตามพันธกรณีที่ไทยมีต่ออาเซียน และกฎหมายภายในอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมไทยในการใช้ประโยชน์และรับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกับการรวมกลุ่มอย่างลึกซึ้งภายในประชาคมอาเซียน

5) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อดำเนินแผนงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ประชาชนทุกวัยและทุกระดับ

6) คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2559-2563 โดยมีอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2559-2563