สืบเนื่องจากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนามนุษย์ (Human Development)  2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่พ.ศ.2552 และจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2558

ในการเตรียมการสำหรับการจัดทำวิสัยทัศน์ภายหลังปี 2558 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับรองปฏิญญา       เนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 (Nay Pyi Taw Declaration for the ASEAN Community’s Post-2015 Vision) โดยผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 (High Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision: Post-2015 HLTF) รวมทั้งจัดทำแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)

สำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เห็นชอบวิสัยทัศน์การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ว่าเป็นสังคม “ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน มีพลวัตร และเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน (An ASEAN Socio-Cultural Community that is inclusive, sustainable, resilient, dynamic and engages and benefits the people)” และองค์ประกอบหลัก (Central Elements) ที่จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย    1. การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนอาเซียน ภายใต้กลไกที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและปลูกฝังการมีสำนึกรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์โดยรวมสำหรับทุกคน 2. ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและโอกาสสำหรับทุกคน และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3. การพัฒนาทางสังคมที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน 4. เสริมสร้างสมรรถนะในการตั้งรับและปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ที่อุบัติขึ้นร่วมกัน 5. เสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นสมาชิกของประชาคมโลกที่มีความกระตือรือร้น

นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับสูงสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (The High Level Task Force-ASEAN Socio-Cultural Community: HLTF-ASCC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อร่วมกันจัดทำเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2568 (The ASCC Attendant Document for ASEAN Community Vision 2025) สำหรับความก้าวหน้าและแผนการดำเนินการจนถึงปัจจุบันในการจัดทำเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2568 (The ASCC Attendant Document for ASEAN Community Vision 2025) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– การประชุมคณะทำงานระดับสูงสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 1 (The First High Level Task Force-ASEAN Socio-Cultural Community: HLTF-ASCC Meeting) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้เห็นชอบโครงสร้างเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2568 (The ASCC Attendant Document for ASEAN Community Vision 2025)

– การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ASCC Department Visioning Workshop เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการจัดทำร่างเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2568 (The Zero-Draft ASCC Attendant Document for ASEAN Community Vision 2025)

– การประชุมคณะทำงานระดับสูงสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 2 (The Second High Level Task Force-ASEAN Socio-Cultural Community: HLTF-ASCC Meeting) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ได้มีการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมร่างเอกสาร ASCC Attendant Document ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 18 (18th SOCA Meeting) ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2558 และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASCC Council Meeting) ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ด้วยแล้ว

– กำหนดให้มีการปรึกษาหารือภายในประเทศ (National and Sectoral Consultations) ภายในเดือนเมษายน 2558 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากองค์กรเฉพาะสาขา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อร่างเอกสาร ASCC Attendant Document

– กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานระดับสูงสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 3 (The Third High Level Task Force-ASEAN Socio-Cultural Community: HLTF-ASCC Meeting) กำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

– กำหนดให้มีการรับรองร่างเอกสาร ASCC Attendant Document ในเดือนมิถุนายน 2558

– ผู้นำอาเซียนจะรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 พร้อมด้วยแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่สำหรับปี 2559-2568 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

………………………………………