การประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 4 (4th Meeting for the Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวมาติกา เติมผาติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ในฐานะผู้ประสานงานหลักความร่วมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Focal Point of Thailand) เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 4 (4th Meeting for the Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุม NIEA ครั้งที่ 4 มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มเป้าหมาย
ในโอกาสนี้ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้แทนประเทศไทยในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 1 วาระปี 2564 – 2567 ได้กล่าวสรุปผล ต่อที่ประชุมในนามประเทศไทย ซึ่งรับหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญฯ ดังกล่าว เป็นประเทศแรก ในระหว่างปี ค.ศ. 2560-2562 นอกจากนี้ นางสาวเสาวลักษณ์ฯ ยังได้นำเสนอรายงานของประเทศไทย เน้นย้ำความคืบหน้าและความสำเร็จของประเทศไทยในการผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 (Social Enterprise Promotion ACT B.E.2562) ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของคนพิการ รวมทั้ง นำเสนอกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเป็นเจ้าของกิจการของคนพิการ

ทั้งนี้ การประชุมออนไลน์ดังกล่าว จัดโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญฯ ดังกล่าว ต่อจากประเทศไทย เป็นเวลา 2 ปี (2563-2564) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย SOMSWD Focal Points สมาชิกเครือข่ายฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนสภาอาเซียนเพื่อคนพิการ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ UNDP UNESCAP JICA สำหรับผู้แทนฝ่ายไทย นำโดยนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้ง สมาชิกเครือข่ายฯ ของประเทศไทย ผู้แทนจากภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ทรู คอเปอร์เรชัน จำกัด มหาชน ผู้แทนองค์กรของพิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมกว่า 25 หน่วยงาน

Share

นิทรรศการเนื่องในโอกาส Urban October ประจำปี ค.ศ. 2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในโอกาส Urban October ประจำปี ค.ศ. 2020 ร่วมกับนางกีต้า ซับราวาล (Mrs. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ นายพัสสน ศรินทุ ผู้บริหารเซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองกับประชาสังคมโลก และร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของเมืองที่มีความครอบคลุมและยั่งยืน

เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งเมืองและที่อยู่อาศัย (Urban October) เนื่องจากองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันจันทร์ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) และกำหนดให้ทุกวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันเมืองโลก (World Cities Day) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตลอดทั้งเดือน

Share

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอโณทัย อุดมศิลป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมีการหารือโครงการรวมถึงหลักสูตรอบรมต่างๆ ที่ผ่านมาของไทย รวมทั้งแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับ นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรที่เป็นสากล และคาดว่าจะเริ่มทำการอบรมในระดับภูมิภาคอาเซียนได้
ในปี
2564 เป็นต้นไป

 

Share

การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะทำงานฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ IOM UNICEF และ UNHCR ซึ่งเข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

Share

การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (ASEAN Joint Consultative Meeting: JCM) และการประชุมคณะทำงานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACCWG) ครั้งที่ 10 ว่าด้วยการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต (10th Meeting of the ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG) on Timor-Leste’s ASEAN Membership Application) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leader) ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (ASEAN Joint Consultative Meeting: JCM) และการประชุมคณะทำงานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACCWG) ครั้งที่ 10 ว่าด้วยการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต (10th Meeting of the ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG) on Timor-Leste’s ASEAN Membership Application) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประชุมดังกล่าวจัดโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (DSG for APSC) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (SOM Leaders)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM Leaders) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leaders) คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (CPR) คณะผู้แทน จากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุม JCM มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและประสานงานในประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน รวมทั้งเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ส่วนการประชุม ACCWG ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการเยือนติมอร์-เลสเตเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของทั้งสามประชาคมอาเซียน

Share

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับโครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับโครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาในการดำเนินการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วย การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าวจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leader) ผู้ประสานงานหลักสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และคณะประเมินผลครึ่งแผนระดับประเทศ จากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบและรายละเอียดร่างรายงานการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับภูมิภาค เพื่อให้การสังเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำรายงานการประเมินผลครึ่งแผนฯ ในระดับภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Share

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประเทศและองค์กรต่างๆเสนอชื่อผู้รับรางวัล King Hamad Youth Empowerment Award to Achieve the SDGs ครั้งที่ ๓

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรบาห์เรนได้ประกาศเชิญชวนให้ประเทศและองค์กรต่างๆ เสนอชื่อผู้รับรางวัล King Hamad Youth Empowerment Award to Achieve the SDGs ครั้งที่ ๓ เพื่อสนับสนุนบทบาทของเยาวชนและผู้สนับสนุนเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของราชอาณาจักรบาห์เรนในช่วงการประชุม United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Youth Forum เมื่อปี ๒๕๖๐ โดยในปีนี้คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับโครงการที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://kinghamadaward.com

Share

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (สิ้นสุด 6 ตุลาคม 2566)
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2563
– สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

 

Share

การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะเข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM

Share

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และ นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ สป.พม. เป็นผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3 ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปีการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในชุดอัตลักษณ์อาเซียน การสาธิตอาหารจานเด่นจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสาธิตการทำอาหารจานเด่นของประเทศไทย

Share

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั้งที่ 2/ 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั้งที่ 2/ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share

การให้สัมภาษณ์คณะที่ปรึกษาโครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย (Thailand National Level Assessment of Mid-Term Review of the Implementation of the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์คณะที่ปรึกษาโครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย (Thailand National Level Assessment of Mid-Term Review of the Implementation of the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025) นำโดย รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ และนายอภิชัย สัณห์จินดา การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leader) ของประเทศไทย ไปประกอบการจัดทำรายงานโครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย เพื่อนำเสนอไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม ASCC Blueprint 2025 และประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงค์ของ ASCC Blueprint 2025 ในระยะเวลาครึ่งแผน (2559-2563) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนแหล่งเงินทุนของการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตาม ASCC Blueprint 2025
และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานในระยะครึ่งแผนหลัง (2564-2568) ของ ASCC Blueprint 2025 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share

การประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความแน่นแฟ้นและตอบสนอง (Declaration on Strengthening Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) ครั้งที่ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (Regional President, International Council on Social Welfare South East Asia and the Pacific Region: ICSW-SEAP) และอุปนายกคนที่ 2 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความแน่นแฟ้นและตอบสนอง (Declaration on Strengthening Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) ครั้งที่ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และคณะผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน จากประเทศอินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพิจารณาร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความแน่นแฟ้นและตอบสนอง (Declaration on Strengthening Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการรับรองของผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม

Share

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทศวรรษ คนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 และการขับเคลื่อนระยะต่อไป

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (น.ส.วิมลรัตน์ รัชชุกูล) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 และการขับเคลื่อนระยะต่อไป การประชุมฯ มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทในทศวรรษที่ผ่านมา การหารือเกี่ยวกับการทบทวนกรอบนโยบาย และทิศทางการพัฒนาด้านคนพิการ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอธิบดีกรม พก. (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธาน และมีผู้แทนจากองค์กร/มูลนิธิ/หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ รวมประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

การประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กครั้งที่ ๒๐ (The 20th Meeting of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: 20th ACWC)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศปก. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก และนางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กครั้งที่ ๒๐ (The 20th Meeting of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: 20th ACWC) ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom เพื่อปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก โดยมีคณะทำงานที่มาจากหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักของ ACWC เข้าร่วมการประชุม โดยการสนับสนุนด้านเทคนิคจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลจากต่างประเทศประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งสิ้น 30 คน

Share

การประชุมการอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Interview) ภายใต้โครงการประเมินผลในระยะครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมการอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Interview) ภายใต้โครงการประเมินผลในระยะครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย ณ อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ประสานงานหลักเฉพาะองค์กรสาขาอาเซียน 15 สาขา สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 15 สาขา ในระยะครึ่งแผนฯ

Share

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD)

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) กองคุ้มครองเด็ก และเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Share

การประชุม Multi-sectoral Brainstorming on Post-2025 ASEAN Community Vision ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน และผู้แทนกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Multi-sectoral Brainstorming on Post-2025 ASEAN Community Vision ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาวุโส 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและคณะ รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคง สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนสาขาความร่วมมืออาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าว มีวาระสำคัญ เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต ประเด็นสำคัญที่เห็นสมควรบรรจุในวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ ตลอดจนแนวทางและกรอบระยะเวลา ในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ภายหลังปี ค.ศ. 2025 ทั้งนี้ จะมีการนำผลการประเมินครึ่งแผนและการประเมินเมื่อสิ้นสุดแผนของแผนงานประชาคมอาเซียนของแต่ละประชาคม ซึ่งรวมถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานประชาคมอาเซียนในแต่ละประชาคม บทเรียนจากการดำเนินงาน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาในการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ต่อไป

Share

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (1st National Workshop) ภายใต้โครงการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับประเทศของประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารจามจุรี 10 (อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาววิมลรัตน์  รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (1st  National Workshop) เพื่อประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งผู้ประสานงานหลักจาก 15 สาขา (Sectoral Bodies) ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย วัตถุประสงค์คือเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลในภาพรวม การเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของทั้ง 15 สาขา ในระยะครึ่งแผน โดยใช้เครื่องมือและแม่แบบ (Template) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว

Share

การสัมมนาออนไลน์ (webinar) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมอิตาลี-อาเซียน (The Italy-ASEAN Association) โดยได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย (Thai Response to COVID-19) ผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง webinar ดังกล่าว ได้แก่ นักธุรกิจชาวอิตาลีที่สนใจมาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวนประมาณ 60 คน

Share

การประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก (Global Social Work and Social Welfare) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศปก.พส. ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก (Global Social Work and Social Welfare) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  (สำนักงาน ก.ส.ค.) และมีนายชินชัย ชี้เจริญ เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระสำคัญเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการในระยะต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับโลก เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรประจำของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) ต่อไป

 

Share

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Share

การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มุ่งประโยชน์ของประชาชน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และครอบคลุม ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (Regional President, International Council on Social Welfare South East Asia and the Pacific Region: ICSW-SEAP) และอุปนายกคนที่ 2 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มุ่งประโยชน์ของประชาชน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และครอบคลุม (Declaration on Strengthening Social Work in Realising a People-Oriented, People-Centred and Inclusive Community) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ กองการต่างประเทศ ชั้น 14 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และคณะผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน จากประเทศอินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพิจารณาร่างแรกของปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มุ่งประโยชน์ของประชาชน มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และครอบคลุม (Declaration on Strengthening Social Work in Realising a People-Oriented, People-Centred and Inclusive Community) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการรับรองของผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม

 

 

Share

การประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings สำหรับการประชุม UN Habitat Executive Board

วันที่ 29 มิถุนายน 2563เวลา 13.00 – 21.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ผู้แทนกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings สำหรับการประชุม UN Habitat Executive Board ซึ่งมี UN-Habitat สำนักงานใหญ่ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระหว่างเวลา 9.00- 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 ประเทศ

Share

การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC Council) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd  Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC Council) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เลขาธิการอาเซียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ 1) การรับทราบรายงานของประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งรวมถึง การนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” และการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for The Changing World of Work) และขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Terms of Reference of the ASEAN TVET Council) 2) การรับรองร่างรายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และ 3) การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23
ในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายดาว ง็อก ด่ง (Dao Ngoc Dung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Minister of Labour, Invalids and Social Affairs, the Socialist Republic of Viet Nam) ในโอกาสการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับทราบรายงานของประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งรวมถึง การนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” และการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 นอกจากนี้ ยังได้หยิบยกประเด็นสำคัญ 3 ประการ ต่อที่ประชุม เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอาเซียนได้มากขึ้น ดังนี้

  1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศและประชาชนหลายล้านคนในอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน
  2. การแสดงความยินดีต่อการพัฒนาร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่ 37 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการนี้ ควรมีการดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้และการสร้างการยอมรับต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการพัฒนานักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสังคมในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
  3. ความจำเป็นของอาเซียนในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในอาเซียน ควรมีเวทีที่เป็นทางการสำหรับการมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องและมีความหมายสำหรับภาคประชาชนอาเซียน (ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum: ACSC/APF)

Share

การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (the 2nd ACCWG-PHE) และการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (JCM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (น.ส.วิมลรัตน์ รัชชุกูล) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล จำนวน 2 รายการ ดังนี้
เวลา 13.00น.
1. การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (the 2nd Meeting of the ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies: ACCWG-PHE) ผ่านระบบทางไกล การประชุม ACCWG-PHE มีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ การรายงานในเรื่องสถานการณ์โควิด 19 ในอาเซียน และความพยายามของอาเซียนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบาด ซึ่งนำเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสาขาสาธารณสุข และสำนักเลขาธิการอาเซียน การติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยเรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กองทุนอาเซียนในการแก้ปัญหาโควิด 19 การสำรองเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานอาเซียนในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การดำเนินงานระยะฟื้นฟูจากผลกระทบที่เกิดจากโควิด 19 โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) ต่อไป
เวลา 15.00น.
2. การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (ASEAN Joint Consultative Meeting: JCM) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสามเสาหลัก ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ และรองเลขาธิการอาเซียนจากสามเสาหลัก การประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็นเร่งด่วนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ในปี 2563 การประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 วิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี พ.ศ. 2568 การทบทวนการดำเนินงานตามกฎบัตรอาเซียน การส่งเสริมการประดับธงอาเซียนและใช้เพลงชาติอาเซียนให้มากขึ้น การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอนุภูมิภาคให้เข้ากับเป้าหมายของอาเซียน การเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 26 รวมถึงการประสานงานในประเด็นที่คาบเกี่ยวสามเสาหลัก และคาบเกี่ยวสาขาต่างๆ การเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน พ.ศ. 2568 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ พ.ศ. 2573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th Meeting of Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

      วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leader) ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th Meeting of Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ดังกล่าวจัดโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ 1) การนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” 2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งรวมถึง การประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 (Mid-Term Review (MTR) of the Implementation of the ASCC Blueprint 2025) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต และการส่งเจ้าหน้าที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน 3) การดำเนินงานในระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อ COVID-19 และ 4) การพิจารณาร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for The Changing World of Work) และขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Term of Reference of the ASEAN TVET Council)

Share

การซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคนิค ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video conference) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านระบบ CISCO JABBER ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th SOCA Meeting)

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกองการต่างประเทศ โดยการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ได้เข้าร่วมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคนิค ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video conference) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านระบบ CISCO JABBER ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th SOCA Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASCC Council Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 เป็นแม่ข่าย ทั้งนี้ การประชุมทั้ง 2 รายการของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบของการประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ซึ่งจะเป็นระบบเดียวกันกับที่จะใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 (36th ASEAN Summit) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

Share

การประชุมเพื่อหารือในเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็กในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้แทนกองการต่างประเทศ และผู้แทนสายด่วน 1300 เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือในเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็กในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM การประชุมดังกล่าว จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและปรึกษาหารือในคณะทำงานกลุ่มเล็ก ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่ทำงานด้านความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็กโดยมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเรื่องความรุนแรงทางเพศสภาวะ (Gender- based violence) และความรุนแรงต่อเด็กที่ใช้ติดตามสถานการณ์ช่วง COVID-19
2. มาตรการเพื่อดูแลรักษาและเยียวยาต่อความรุนแรงบนฐานเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็ก ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จำเป็นในระดับพื้นที่อยู่ในแผนเตรียมความพร้อมและการรับมือ ตลอดจนผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
3. มาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศสภาวะและความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และมีการรายงานความรุนแรงดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล ศาล หรือ
หน่วยบริการสวัสดิการสังคม
4. อัพเดทเรื่องตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงต่อเด็ก โดย UNFPA
5. แนวทางการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ UN Resident Coordinator และผู้แทน WHO, UNFPA, UNICEF, UN Women ตามหนังสือหารือจาก UN ทั้งนี้ มีผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนโครงการความเป็นอยู่ที่ดีและความยุติธรรมทางเพศของสตรี: Sexuality Studies Association ผู้แทนมูลนิธิเพื่อนหญิง ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ: HomenetThailandผู้แทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมด้วย

Share

การซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคสำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video conference) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับ คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th SOCA Meeting)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 กองการต่างประเทศ
โดยการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ได้เข้าร่วมซักซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมด้านเทคนิคสำหรับการประชุมผ่านระบบทางไกล (
Video conference) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (28th SOCA Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASCC Council Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ การประชุมทั้ง 2 รายการของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบของการประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ซึ่งจะเป็นระบบเดียวกันที่จะใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 (36th ASEAN Summit) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

Share

การบรรยายสรุปนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.พม. ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย เข้าร่วมการบรรยายสรุปนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยการประชุมในวันนี้จัด ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล การบรรยายสรุปฯ ดังกล่าว มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้แทนจากกระทรวง พม. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบสามเสาหลักประชาคมอาเซียน รวมทั้ง หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานความคืบหน้าการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ในด้านพิธีการและด้านสารัตถะให้ นรม. ทราบ ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีประเด็นสำคัญเพื่อนำเสนอ ดังนี้ 

1) เอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้เสาสังคม จำนวน 3 ฉบับ แบ่งเป็นเอกสารเพื่อรับทราบ 2 ฉบับ ได้แก่

    – เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ศธ.) และรายงานของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 (พม.)

    – เอกสารเพื่อรับรอง 1 ฉบับ คือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (รง.)

2) ร่างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในยุคดิจิทัล

3) ร่างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการร่างแถลงการณ์เยาวชนอาเซียน เพื่อเสนอต่อผู้นำอาเซียน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชนในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

Share

การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community: 15th SOC-COM) ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community: 15th SOC-COM) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประธานหรือรองประธานองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ 1) การนำเสนอแผนงานหลักภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแนวคิดหลัก (Theme) “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” “Cohesive and Responsive” 2) การประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 (Mid-Term Review (MTR) of the Implementation of the ASCC Blueprint 2025) 3)ความก้าวหน้าการดำเนินงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  4) การดำเนินงานของอาเซียนในการรับมือกับ COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

Share

การประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM การประชุมดังกล่าวจัดโดย กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี ผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้แทนกองการต่างประเทศ สป.พม. พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในอาเซียน และระดับนานาชาติ รวมจำนวน 22 คน เข้าร่วม

การจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นการอนุวัติการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการภูมิภาคดังกล่าว ให้ผู้นำอาเซียนรับรอง ในปี 2564 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม ต่อไป

Share

การประชุมคณะประเมินผลครึ่งแผนระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (Second Meeting of National Mid-Term Review (MTR) teams) ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้แทนกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาในการดำเนินการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568 ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะประเมินผลครึ่งแผนระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (Second Meeting of National Mid-Term Review (MTR) teams) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศทส. ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคารเอ ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าวจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลักสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ ทีมงานประเมินผลครึ่งแผนระดับประเทศ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีและแผนงานสำหรับการเก็บข้อมูล KPIs เพื่อใช้ในการประเมินแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับประเทศ (Data Collection Plan of the ASCC Blueprint 2025 National-Level Key Performance Indicators (KPIs) in ASEAN Member States)

 

 

 

 

 

 

 

Share

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Special Online ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD) on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ในรูปแบบการประชุมทางไกล

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Special Online ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD) on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าวจัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD Ministers) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และคณะผู้แทน จากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีระเบียบวาระสำคัญในการอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือในการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Joint Statement of the ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในการตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากไร้ กลุ่มคนชายขอบในสังคม โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการและผลักดันในประเด็นต่อไปนี้ 1. สร้างหลักประกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ด้วยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่เพียงพอ 2. ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้นักสังคมสงเคราะห์ 4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับชาติและความร่วมมือระหว่างสาขาในระดับอาเซียน 5. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณาการและครอบคลุม 6. ยึดมั่นที่จะพัฒนาแผนงานและมาตรการต่อเนื่องที่ผนวกรวมประเด็นคนพิการ คำนึงถึงมิติชายหญิง ตระหนักถึงมิติด้านอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของเด็ก และ 7. ยกระดับเทคโนโลยีและตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการประเด็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลทั้งภายในและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องและการลดผลกระทบจากโรคระบาดต่อกลุ่มเปราะบาง
ในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึงมาตรการของรัฐบาลไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้
1. มาตรการด้านการเงิน รวมถึง การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวนประมาณ 6.8 ล้านคนได้แก่ เด็กแรกเกิด-6 ปี ประมาณ 1.4 ล้านคน ผู้สูงอายุ ประมาณ 4.1 ล้านคน และคนพิการ ประมาณ 1.3 ล้านคน โดยจ่ายเงินให้คนละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน การจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงิน 1,000 บาท การพักชำระหนี้เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา 1 ปี การพักชำระหนี้ที่อยู่อาศัย ระยะเวลา 3 เดือน โดยการเคหะแห่งชาติ และการลดดอกเบี้ยการรับจำนำของสำนักงานธนานุเคราะห์จาก 0.5 % เหลือ 0.125 % ต่อเดือน
2. มาตรการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย ได้แก่ การให้ที่พักอาศัยและอาหารฟรีสำหรับคนไร้บ้าน และการประกาศนโยบายให้สถานสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง พม. เป็นพื้นที่ปลอดการติดเชื้อ COVID-19
3. มาตรการเชิงรุก (Outreach Schemes) รวมถึง การดำเนินโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” “MSDHS Leaves No One Behind” ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” “All Vulnerable Groups in Communities are Accounted for with Por Mor’s Initiative” โดยลงพื้นที่สำรวจชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 286 ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชน การจัดทำหลักสูตรอาชีพระยะสั้น Online เผยแพร่ผ่าน YouTube และการให้คำปรึกษาและบริการส่งต่อผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300
4. มาตรการความร่วมมือทางสังคม (Social Solidarity Schemes) ซึ่งรวมถึง โครงการ PPP โดยร่วมกับรัฐสภาไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และกลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป ผลิตหนังสือการ์ตูน “KnowCovid” เพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคผ่านสื่อการ์ตูนที่เข้าใจง่าย การร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ในการผลิตและส่งมอบหน้ากากผ้า Face Shields และเจลล้างมือ สำหรับหน่วยงานและประชาชน

Share

การประชุมเตรียมการในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ว่าด้วย การบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ในรูปแบบการประชุมทางไกล

   วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การประชุมทางออนไลน์ดังกล่าวจัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาและคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีระเบียบวาระสำคัญในการอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือในการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ตลอดจนเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Special Online ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD) on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

Share

การประชุม Towards Gender-Responsive COVID-19 Recovery: Experiences from Asia and the Pacific ผ่านระบบการประชุมทางไกล

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม “Towards Gender-Responsive COVID-19 Recovery: Experiences from Asia and the Pacific” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประชุมนี้จัดโดย UN Women เพื่อเป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 และประเด็นด้านความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เกาหลีใต้ บังคลาเทศ ฟิจิ เมียนมา และออสเตรเลีย ในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมแบ่งปันการดำเนินการของไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการบูรณาการประเด็นด้านความเท่าเทียมทางเพศให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการต่างๆ  รวมไปถึงการเน้นย้ำมาตรการเร่งด่วน และการ่วมมือที่ดีระหว่างไทยกับหน่วยงานสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Share

การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก สมัยพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการระดับประเทศในการคุ้มครองและป้องกันสำหรับสตรีและเด็กที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยงจากความรุนแรงในครอบครัว ในช่วงการระบาดของ COVID-19


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก และ ดร.รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) พร้อมด้วย ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก สมัยพิเศษ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการระดับประเทศในการคุ้มครองและป้องกันสำหรับสตรีและเด็กที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยงจากความรุนแรงในครอบครัว ในช่วงการระบาดของ COVID-19 (ACWC Special Online Meeting on the Protective and Preventive Measures for Women and Children at Risk of Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic) ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Zoom จัดโดย สำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทน ACWC จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ผู้แทนประเทศไทยได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองเด็กและสตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

 

Share